Kategorizace prací

Kategorizace prací doplňuje vyhodnocení rizik – nezjišťuje ovšem rizika úrazu, ale rizika poškození zdraví při dlouhodobém vystavení rizikovým faktorům (např. hluk). Faktory, které na pracovníky působí, se zařazují do kategorií podle možných následků na jejich zdraví. V některých případech se tento dokument zasílá na Krajskou hygienickou stanici a také se jím řídí pracovnělékařské služby (lékařské prohlídky a související úkony).