Školení

Školení je důležitou činností v prevenci rizik. Proškolený zaměstnanec, vědomý si rizik své práce, si nade vší pochybnost počíná bezpečněji než neškolený. Školení musí proběhnout nejpozději při nástupu do zaměstnání a také v pravidelných intervalech. Měli byste zajistit také školení požární ochrany a první pomoci. Dokumentaci představuje prezenční listina a osnova.