BOZP a PO (pokud možno) bez flastru

Šťastná třináctka

Následující přehled nechce tvrdit, že pouze takto se má BOZP a PO zajistit a máte zaručeno, že nedostanete pokutu. Takové bohorovné tvrzení by bylo urážkou všech inspektorů práce. Pokud ovšem zatím tápete, domnívali jste se, že BOZP rovná se školení, a snažíte se zorientovat, bude pro Vás velmi dobrým vodítkem. Podle činností, které Vaše firma provozuje, může být rozsah jednotlivých potřebných úkonů větší, ale stejně se pravděpodobně vejdou do jednoho z 13 bodů Šťastné třináctky.

Směrnice (interní předpisy)

01

Právní předpisy neřeší vše – například lhůty školení bezpečnosti práce. A cokoli neřeší právní předpis, musíte ošetřit ve firmě nějakým vnitřním předpisem. K tomu slouží směrnice. Zpracovávají se k různým tématům – organizace bezpečnosti práce, školení, pracovní úrazy, revize a další. Sada směrnic je tím úplně základním dokumentem v bezpečnosti práce.

Identifikace rizik

02

Každá činnost nese rizika úrazu a jediným způsobem, jak je úplně odstranit, je nedělat ji. To v podnikání není dobře možné. Proto je třeba co nejvíce rizik vyhledat a najít vhodná opatření, která jejich působení co nejvíce sníží. Rizika je potřeba dále průběžně vyhledávat a to se zapojením všech zaměstnanců. Vyhodnocení rizik je kontrolováno inspekcí práce bez výjimky vždy.

Kategorizace prací

03

Kategorizace prací doplňuje vyhodnocení rizik – nezjišťuje ovšem rizika úrazu, ale rizika poškození zdraví při dlouhodobém vystavení rizikovým faktorům (např. hluk). Faktory, které na pracovníky působí, se zařazují do kategorií podle možných následků na jejich zdraví. V některých případech se tento dokument zasílá na Krajskou hygienickou stanici a také se jím řídí pracovnělékařské služ- by (lékařské prohlídky a související úkony).

Osobní ochranné pracovní prostředky

04

Jestliže se nedají některá rizika odstranit, je třeba přijmout opatření proti jejich působení. Jedním z takových opatření je přidělení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jejich přidě- lení má svá pravidla, zejména pokud jde o vyhodnocení, prokazatelné převzetí zaměstnancem, seznámení s jejich použitím a kontrolu, že je pracovníci skutečně používají.

Začlenění dle požárního nebezpečí

05

Začlenění vykonávaných činností do kategorie dle požárního nebezpečí je základním dokumentem v požární ochraně. Vyplyne z něj, jaké budete mít v požární prevenci další povinnosti. Čím nižší požární nebezpečí, tím méně povinností.

Školení

06

Školení je důležitou činností v prevenci rizik. Proškolený zaměstnanec, vědomý si rizik své práce, si nade vší pochybnost počíná bezpečněji než neškolený. Školení musí proběhnout nejpozději při nástupu do zaměstnání a také v pravidelných intervalech. Měli byste zajistit také školení požární ochrany a první pomoci. Dokumentaci představuje prezenční listina a osnova.

Revize a kontroly

07

Používané nástroje, nářadí a technická zařízení musí být bezpečná a vhodná k účelu, k němuž jsou používána. Podle druhu je třeba provádět kontroly, revize nebo zkoušky a také údržbu v souladu s návodem výrobce. Jedná se zejména o tzv. vyhrazená technická zařízení, která mají stanoveny zvláštní požadavky na kvalifikaci revizních techniků, ale v některých případech i obsluhy. Nejčastějšími technickými zařízeními ve firmě jsou elektrické spotřebiče (revize) a automobily (technické kontroly).

Lékárnička první pomoci

08

Pro náhlé případy nebo úrazy musí být každé pracoviště vybaveno lékárničkou, která svým obsahem odpovídá činnostem, které se na pracovišti vykonávají. S její náplní by vám měl pomoci poskytovatel pracovnělékařských služeb. A také byste měli vědět, jak poskytnout první pomoc, bude-li toho zapotřebí. Hlídejte expiraci zejména u léčiv a vzpomeňte si při kontrole také na lékárničky umístěné v autech. Lékárnička musí být řádně označena bílým křížem na zeleném pozadí.

 

Hasební technika

08

Každé pracoviště musí být vybaveno ve vhodném množství hasicími přístroji, případně dalšími prostředky požární ochrany. Většina prostředků podléhá provádění pravidelných kontrol a zkoušek.

Bezpečnostní značení

09

Únikové cesty z objektu je třeba označit značením, které je viditelné také při výpadku osvětlení (elektrické nebo fotoluminiscenční). Také je třeba označit hasební techniku, která není umístěna viditelně, případně i cestu k ní.

Knihy

10

Na každém pracovišti musí být několik knih, zejména kniha úrazů a požární kniha. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy a je stanoven přesný rozsah zapisovaných informací. Do požární knihy se zapisují všechny skutečnosti, které souvisí s požární ochranou. Další vhodnou knihou je deník kontrol BOZP.

Pracovnělékařské služby

11

Firma musí mít poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve „závodní lékař“). Lékař mimo jiné pravidelně navštíví pracoviště. Každý zaměstnanec musí absolvovat vstupní prohlídku a také vždy po určité době periodickou prohlídku. Jsou stanoveny požadavky na zajištění pracovnělékařských služeb a na lékařské prohlídky. Na periody prohlídek i celý rozsah pracovnělékařských služeb má značný vliv kategorizace prací.

Prověrky BOZP a požární prohlídky

12

Účelem prověrky bezpečnosti práce je zjistit, v jakém stavu bezpečnost práce máte – že jsou všechny dokumenty aktuální, podepsané, všichni pracovníci mají platná potřebná školení a lékařské prohlídky, jsou v pořádku veškeré revize atd. Proto se prověrky provádějí pravidelně, nejméně jednou v roce. O takové prověrce uděláte vždy zápis. Pokud se najdou závady, je třeba je co nejdříve odstranit. Obdobou je preventivní požární prohlídka, jejíž lhůta závisí na požárním nebezpečí. Tu musíte udělat i jako OSVČ.

Docházka

13

Správně vedená docházka zaměstnanců, z níž jsou patrné přestávky na jídlo a oddech a odpracovaná doba, je kontrolována stá- le častěji. Budou-li v docházce přesčasy, měli byste být schopni doložit způsob jejich vypořádání a dodržení limitů.

  • Všechny body musí zajistit zaměstnavatel
  • Tyto body musí zajistit i OSVČ (ačkoli některé jen částečně)