BOZP a PO (pokud možno) bez flastru

Šťastná třináctka

Následující přehled nechce tvrdit, že pouze takto se má BOZP a PO zajistit a máte zaručeno, že nedostanete pokutu. Podobné bohorovné prohlášení by bylo urážkou všech inspektorů práce. Pokud ovšem zatím tápete, domnívali jste se, že BOZP rovná se školení, a snažíte se zorientovat, bude pro Vás velmi dobrým vodítkem. Podle činností, které Vaše firma provozuje, může být rozsah jednotlivých potřebných úkonů větší, ale stejně se pravděpodobně vejdou do jednoho z 13 bodů Šťastné třináctky.

* Hvězdičkou označené body musíte zcela nebo částečně dodržet také jako OSVČ.

01. Směrnice (interní předpisy)

Právní předpisy neřeší vše – například lhůty školení bezpečnosti práce. A cokoli neřeší právní předpis, musíte ošetřit ve firmě nějakým vnitřním předpisem. K tomu slouží směrnice. Zpracovávají se k různým tématům – organizace bezpečnosti práce, školení, pracovní úrazy, revize a další. Sada směrnic je tím úplně základním dokumentem v bezpečnosti práce.

Více informací o interních předpisech...

02. Identifikace rizik *

Každá činnost nese rizika úrazu a jediným způsobem, jak je úplně odstranit, je nedělat ji. To v podnikání není dobře možné. Proto je třeba co nejvíce rizik vyhledat a najít vhodná opatření, která jejich působení co nejvíce sníží. Rizika je potřeba dále průběžně vyhledávat a to se zapojením všech zaměstnanců. Vyhodnocení rizik je kontrolováno inspekcí práce bez výjimky vždy.

Více informací o rizicích...

03, Kategorizace prací

Kategorizace prací doplňuje vyhodnocení rizik – nezjišťuje ovšem rizika úrazu, ale rizika poškození zdraví při dlouhodobém vystavení rizikovým faktorům (např. hluk). Faktory, které na pracovníky působí, se zařazují do kategorií podle možných následků na jejich zdraví. V některých případech se tento dokument zasílá na Krajskou hygienickou stanici a také se jím řídí pracovnělékařské služby (lékařské prohlídky a související úkony).

Více informací o kategorizaci prací...

04. Osobní ochranné pracovní prostředky *

Jestliže se nedají některá rizika odstranit, je třeba přijmout opatření proti jejich působení. Jedním z takových opatření je přidělení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jejich přidělení má svá pravidla, zejména pokud jde o vyhodnocení, prokazatelné převzetí zaměstnancem, seznámení s jejich použitím a kontrolu, že je pracovníci skutečně používají.

Více informací o OOPP...

05. Začlenění dle požárního nebezpečí *

Začlenění vykonávaných činností do kategorie dle požárního nebezpečí je základním dokumentem v požární ochraně. Vyplyne z něj, jaké budete mít v požární prevenci další povinnosti. Čím nižší požární nebezpečí, tím méně povinností. Někdy může představovat stejná činnost různá požární nebezpečí podle toho, kde je vykonávána.

Více informací o začlenění dle požárního nebezpečí...

06. Školení

Školení je důležitou činností v prevenci rizik. Proškolený zaměstnanec, vědomý si rizik své práce, si nade vší pochybnost počíná bezpečněji než neškolený. Školení musí proběhnout nejpozději při nástupu do zaměstnání a také v pravidelných intervalech. Měli byste zajistit také školení požární ochrany a první pomoci. Dokumentaci představuje prezenční listina a osnova.

Více informací o školení...

07. Revize a kontroly *

Používané nástroje, nářadí a technická zařízení musí být bezpečná a vhodná k účelu, k němuž jsou používána. Podle druhu je třeba provádět kontroly, revize nebo zkoušky a také údržbu v souladu s návodem výrobce. Jedná se zejména o tzv. vyhrazená technická zařízení, která mají stanoveny zvláštní požadavky na kvalifikaci revizních techniků, ale v některých případech i obsluhy. Nejčastějšími technickými zařízeními ve firmě jsou elektrické spotřebiče (revize) a automobily (technické kontroly).

Více informací o revizích a kontrolách...

08. Lékárnička první pomoci

Pro náhlé případy nebo úrazy musí být každé pracoviště vybaveno lékárničkou, která svým obsahem odpovídá činnostem, které se na pracovišti vykonávají. S její náplní by vám měl pomoci poskytovatel pracovnělékařských služeb. A také byste měli vědět, jak poskytnout první pomoc, bude-li toho zapotřebí. Hlídejte expiraci zejména u léčiv a vzpomeňte si při kontrole také na lékárničky umístěné v autech. Lékárnička musí být řádně označena bílým křížem na zeleném pozadí.

Více informací o lékárničce...

09. Hasební technika *

Každé pracoviště musí být vybaveno ve vhodném množství hasicími přístroji, případně dalšími prostředky požární ochrany. Většina prostředků podléhá provádění pravidelných kontrol a zkoušek. Kontroly a zkoušky se vztahují i na ty prostředky, které jste umístili na pracoviště dobrovolně. Požární prevence předpokládá, že zařízení, které je dostupné, bude v případě potřeby fungovat.

Více informací o hasební technice...

10. Bezpečnostní značení *

Únikové cesty z objektu je třeba označit značením, které je viditelné také při výpadku osvětlení (elektrické nebo fotoluminiscenční). Též je třeba označit hasební techniku, která není umístěna viditelně, případně i cestu k ní. Na některých pracovištích se také umísťují bezpečnostní značky, které upozorňují na povinnosti (např. používání příslušných ochranných prostředků), zákazy, nebo poskytují další informace.

Více o bezpečnostním značení...

11. Knihy *

Na každém pracovišti musí být umístěno několik knih, zejména kniha úrazů a požární kniha. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy a je stanoven přesný rozsah zapisovaných informací. Do požární knihy se zapisují všechny skutečnosti, které souvisí s požární ochranou. Další vhodnou knihou je deník kontrol BOZP, kam se zapisují výsledky prověrek BOZP, ale také je možné ji využít k zápisu o provedené kontrole některých technických zařízení nebo zkoušce na přítomnost alkoholu.

Více o knihách...

12. Pracovnělékařské služby (závodní lékař)

Firma musí mít poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve „závodní lékař“). Lékař mimo jiné pravidelně navštíví pracoviště. Každý zaměstnanec musí absolvovat vstupní prohlídku a také vždy po určité době periodickou prohlídku. Jsou stanoveny požadavky na zajištění pracovnělékařských služeb a na lékařské prohlídky. Na periody prohlídek i celý rozsah pracovnělékařských služeb má značný vliv kategorizace prací.

Více o pracovnělékařských službách...

13. Prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky *

Účelem prověrky bezpečnosti práce je zjistit, v jakém stavu bezpečnost práce máte – že jsou všechny dokumenty aktuální, podepsané, všichni pracovníci mají platná potřebná školení a lékařské prohlídky, jsou v pořádku veškeré revize atd. Proto se prověrky provádějí pravidelně, nejméně jednou v roce. O takové prověrce uděláte vždy zápis. Pokud se najdou závady, je třeba je co nejdříve odstranit. Obdobou je preventivní požární prohlídka, jejíž lhůta závisí na požárním nebezpečí. Tu musíte udělat i jako OSVČ.

Více o auditech...

14. Docházka (bonus)

Správně vedená docházka zaměstnanců, z níž jsou patrné přestávky na jídlo a oddech a odpracovaná doba, je kontrolována inspektory práce stále častěji. Budou-li v docházce uvedeny přesčasy, měli byste být schopni doložit způsob jejich vypořádání a také dodržení povolených ročních limitů a také dalších souvidejících omezení (např. minimální doba odpočinku za týden).

Více o docházce...